02 - 2334418

Behandlingar med donerade könsceller

Donerade äggceller

Donerade äggceller används för infertilitetsbehandling då kvinnans könscellsproduktion är otillräcklig, könscellerna är av svag kvalitet eller om det blivande barnet skulle ha hög risk för att få en allvarlig ärftlig sjukdom. I Finland utförs hundratals behandlingar mer donerade äggceller årligen.

Behandlingarna som görs med donerade äggceller är alltid provrörs- eller mikroinseminationsbefruktningar. Äggcellsgivarens äggstockar stimuleras med hormoner, de mogna äggcellerna insamlas och befruktas i laboratorium antingen med makens eller en donators spermier. En äggcellsdonator kan vanligen upplåta 4–12 äggceller och alla dessa används för assisterad befruktning för en (1) recipient.

Efter befruktning odlas embryona i 2–5 dygn varefter ett eller högst två embryon överförs in i livmodern hos kvinnan som genomgår behandlingen. Före embryoöverföringen förbereds recipientens livmoder med hormonbehandling. Resten av de goda embryona eller alternativt alla kan frysas ner och användas senare för embryoöverföring av frysta (och upptinade) embryon.

Graviditetsprognosen vid användningen av donerade äggceller är mycket god. Överföring av färska embryon ger en graviditetssannolikhet på 40–50 %; vid användning av frysta embryon något lägre.

Enligt lagen om assisterad befruktning ska följande uppgifter registreras gällande äggcellsdonatorn: etnicitet, längd samt ögon- och hårfärg. Äggcellsdonatorn och barnet som föds har inga ömsesidiga förpliktelser eller rättigheter. Äggceller kan också doneras av en nära släkting eller vän till mottagaren.

Donerade spermier

I vissa fall är användningen av donerade spermier den enda och sista möjligheten att få ett eget barn.

Om det inte finns spermier i mannens sädesvätska och inte heller i en testikelbiopsi, kan befruktningen utföras med donerade spermier.

Också självstående kvinnor och kvinnopar kan genomgå assisterad befruktning i syfte att föda barn. I dessa fall utförs insemineringen eller provrörsbefruktningen med donerade spermier. Behandlingsprotokollen finns separat på våra nätsidor.

Spermiedonatorn ska vara en frisk man under 46 års ålder. Han godkänns för spermiedonation på basis av läkarundersökning (hälsokontroll). Frysta spermier förvaras i flytande kväve i små satser. Innan spermierna kan användas undersöks donatorns infektionsstatus före donationen och igen 6 månader senare. Infektionsstatus gäller HIV, hepatit B, hepatit C, klamydia, gonorré och syfilis. Aura Klinikka rekvirerar för närvarande donerade spermier för behandlingen från Danmark och tillgången är god.

Barnet som föds som resultat av behandlingen som gjorts med donerade spermier har rätt att få veta donatorns identitet då barnet/den unga blir myndig (vid 18 års ålder). Därför registreras alla donatorer i Valviras donatrorregister. Samma kriterier som gäller donation och registrering för finländska donatorer gäller för spermadonatorer vars spermier förvaras i utländska spermabanker och som kommer till användning i Finland.

När donerade spermier används, är det särskilt viktigt att diskutera barnets behov att få veta sitt biologiska ursprung och hur detta kunde inverka på relationerna inom och utanför familjen. Vi erbjuder för kvinnan och hennes partner möjligheter till diskussion med psykolog om dessa frågor.

Det går bra att söka sig till Aura Klinikka genast då en önskan om eget barn väckts.

Psykologtjänster

Forskning visar att barnlöshet är ett tungt livsskede och kan inverka såväl på parförhållandet som på orken i arbetslivet. Behandlingarna av barnlöshet kan å sin sida medföra stress och utmaningar i vardagen. Vid Aura Klinikka är stöd åt våra klienter och uppföljning av deras orkande en viktig del av vårdprocessen.

Du är välkommen på psykologmottagning allena eller tillsammans med din partner för diskussioner kring olika frågor om barnlöshet. Sådana frågar kan gälla t.ex. dina känslor, ditt orkande och själva behandlingen. Psykologmottagningen ger också stöd för avkoppling och stresskontroll. Psykologen erbjuder rådgivning i frågor som gäller assisterad befruktning och användning av donerade könsceller.