02 - 2334418

Undersökningar under graviditeten

De tidigaste symtomen på graviditet är uteblivna/försenade mens, ömma bröst, trötthet och illamående. Det går att fastställa graviditet i ett mycket tidigt skede med ett urinprov. Testresultatet är mycket sällan falskt positivt, men kan vara negativt om testet görs väldigt tidigt under graviditeten. Hur länge graviditeten pågått anges i antalet graviditetsveckor. Den första dagen av den första graviditetsveckan är densamma som den första dagen för den sista mensblödningen. När mensen uteblir brukar graviditeten vara inne i femte veckan. Ett positivt graviditetstest säger ingenting om graviditeten är normal eller inte. Graviditeten kan också utvecklas utanför livmodern, t.ex. i äggledaren, eller det kan gälla en avvikande form av graviditet, där fosterutvecklingen avstannar (s.k. abortivägg).

Ultraljudsundersökning under tidig graviditet

En ultraljudsundersökning som görs under tidigt skede i graviditeten utvisar var i livmodern fostret finns, fostrets puls, antalet foster och vilken graviditetsvecka som pågår. Den bästa tidpunkten för ultraljud under tidig graviditet är mellan graviditetsvecka 7 och 10. Denna undersökning görs genom slidan. Med undersökningen kan man med säkerhet konstatera att fostret växer innanför livmodern och man kan verifiera att fostrets hjärta slår, alltså att fostret lever. Man kan mäta fostrets längd från hjässa till svanskota (hjässa-kokkyxlängd) och detta mått används för bestämning av den pågående graviditetsveckan. Om tidigare graviditeter varit problematiska (missfall eller utomkvedshavandeskap), kan ultraljudsundersökningen utföras redan under graviditetsvecka 6–7. Alla läkare vid Aura Klinikka utför ultraljudsundersökningar under tidig graviditet.

Alla gravida kvinnor har lagstadgad rätt till frivilliga fosterscreeningundersökningar med ultraljud inom den kommunala hälsovården. Dessa undersökningar är samtidigt tidig sållning och undersökning av fostrets strukturer.

Fosterscreening

Kombinerad screeningundersökning under tidig graviditet visar bl.a. om fostret har normalbredd nackspalt och i huvudsak normala strukturer. Med blodprov som tas av den gravida kvinnan kan en ökad risk för vissa kromosomavvikelser identifieras. Den vanligaste kromosomavvikelsen är Downs syndrom eller trisomi 21. Den kombinerade screeningundersökningen omfattar ett blodprov, som tas under graviditetsvecka 9+0–12+6, och en ultraljudsundersökning där man kontrollerar nackspalten och fostrets strukturer samt antalet foster. Graviditetsveckan fastställs. Ultraljudsundersökningen görs under graviditetsvecka 11+0–13+6.

Om du inte vill delta i fosterscreeningen, har du i alla fall rätt till en allmän ultraljudsundersökning under tidig graviditet under graviditetsvecka 10–13. I denna undersökning kollas antalet foster, hur långt framskriden graviditeten är och identifieras större och svårare strukturella avvikelser, om sådana finns. Denna ultraljudsundersökning görs med en givare (transducer) som läkaren för på magen eller slidan.

Ultraljudsundersökning för utredning av fostrets strukturer halvvägs under graviditeten sker helst under graviditetsvecka 20–22. Undersökningen görs på magen. Undersökningen utreder fostrets organ systematiskt och då kan man konstatera om det finns några avvikelser i organstrukturerna. Följande omständigheter påverkar pålitligheten av undersökningen: fostrets läge i livmodern, mängden fostervatten, undersökarens erfarenhet, ultraljudsapparatens kvalitet och tjockleken av moderns bukbeteckningar. Fetma och täta vävnadsegenskaper kan försvåra undersökningen i hög grad. Om du inte vill delta i ultraljudsundersökningen för utredning av fostrets strukturer, som hör till fosterscreeningundersökningen, kan du, om du hellre vill, utföra en allmän ultraljudsundersökningen efter den 24:e graviditetsveckan. Om man i detta skede – då avbrytande av havandeskapet inte är möjligt – konstaterar strukturella avvikelser kan det bli lättare att planera vården av den nyfödda.

4D-ultraljud

Det senaste framsteget inom ultraljudsundersökningar under graviditeten är tillgången till tredimensionella bilder. I takt med att apparaterna fått allt bättre upplösning och teknik har möjligheterna att uppfölja fostrets strukturer och mående under hela graviditeten ökat.

Tvådimensionella (2D) ultraljudsbilder visar en smal skiva av objektet och då måste den som utför undersökningen bilda sig en helhetsuppfattning som bygger på dessa otaliga separata, konsekutiva snittbilder. Då datatekniken gått framåt, har det blivit möjligt att snabbt få fram en helhetsbild som kan bygga på flera hundra snittbilder och detta ger en tredimensionell (3D) stillbild eller en tredimensionell levande bild (4D).

Tredimensionella bilder berättar om ytstrukturerna och fostrets rörelser

En 3D/4D-ultraljudsundersökning tillåter en ingående utredning av eventuella problem under graviditeten: Den mest uppenbara nyttan vad gäller visualisering av fostret är bättre gestaltningen av fostrets ytstrukturer, t.ex. hela fostret under tidig graviditet. Under mitt- eller slutgraviditeten ses fostrets olika kroppsdelar, såsom ansikte, bukbeteckningar, ryggen och extremiteterna tydligt. Förutom den klarare helhetsbilden ger 4D en tydlig bild av fostrets rörelser och annan aktivitet; man kan t.ex. se hur fosters sväljer och att fostret har sina extremiteter i rätt läge och rör dem såsom man förväntar sig. Sådana detaljer syns bäst med 3D/4D-ultraljud under graviditetsvecka 24–28. Med ny teknik fås bättre information om skelettet och blodcirkulationen

3D/4D-ultraljud visar särskilt tydligt fostrets ben. Då detta kombineras med den tredimensionella bilden som tas ur olika perspektiv, blir det större säkerhet i bedömningen av fostrets skelett och eventuella skelettavvikelser, t.ex. i ryggraden och skallen. Redan länge har man använt färgdoppler för att visualisera blodkärl. När detta kombineras med 3D-tekniken, ses fostrets hjärta och blodkärl och eventuella avvikelser tydligare fram än tidigare.

Ultraljudsundersökningarna är trygga, smärtfria och kan lätt upprepas

När undersökningen är över, får mamman med sig bilder och videoklipp som enligt överenskommelse kan nedladdas på kundens egen minnessticka/USB-minne. Ett annat alternativ är att videofotografera undersökningen med en smarttelefon.

Obs! Tid för 4D-ultraljudsundersökning måste alltid bokas per telefon, på telefonnummer 02-2334418.

Uppföljning av slutgraviditeten

Vanligen uppföljs den sena graviditeten på rådgivningen och vid behov på sjukhusets moderskapspoliklinik. Om den gravida så önskar, går det bra att genomföra kontrollen kring slutet av graviditeten genom läkarbesök hos oss. Fostrets tillväxt, välbefinnande och bjudning kan uppföljas med ultraljud. Trots att forskning visar att ultraljudsundersökningar är ofarliga för fostret, bör alla ultraljudsundersökningar ske av någon medicinsk orsak. Under graviditeten kollar läkaren vid behov livmodermunnen och bäckenet.

Vid Aura Klinikka utförs ultraljudsundersökningarna under slutgraviditeten av läkare som är insatta i obstetrik. Tidsbeställning per telefon bör göras för den som kommer för undersökningar under slutgraviditeten (d.v.s. efter graviditetsvecka 20).

Om du behöver läkarutlåtande för resa, kan du boka tid hos vilken som helst av våra gynekologer. Då ska du komma ihåg att själv ta med dig den blankett som ifrågavarande flygbolag uppgjort uttryckligen för detta ändamål. På blanketten registreras vissa nödvändiga uppgifter kring graviditeten.

Andra undersökningar

Du kan komma på NIPT-test (blodprov) till Aura Klinikka oberoende om du kanske gått på den tidiga screeningundersökningen som gett normalt resultat, om du vill kontrollera resultatet en gång till. Det noninvasiva prenataltestet eller NIPT-testet grundar sig på undersökning av fritt DNA som härrör sig från fostret men som finns i moderns blodcirkulation. Eftersom fostret alltså inte alls vidrörs för detta test är det helt ofarligt för fostret. NIPT-testet kan utföras från och med 10:e graviditetsveckan och därför är det viktigt att graviditetsveckan fastställts med ultraljud innan provet tas.

Med hjälp av det grundläggande testet (blodprovet) kan man på ett mycket tillförlitligt sätt sålla fostret för eventuell trisomi 21, trisomi 13 och trisomi 18 och för avvikande könskromosomer. Det mera omfattande testet sållar dessutom för sex av de vanligaste mikrodeletionssyndromen (syndromen CATCH/Di George, 1p36, Angelman, Prader-Willi, Cri-du-Chat och Wolf-Hirshhorn). Båda testalternativen tillåter också bestämning av fostrets kön, om detta önskas.

Om det gäller tvillinggraviditet, är NIPT-testet träffsäkert endast för sållning av trisomier 13, 18 och 21 samt avvikelser i Y-kromosomen. För tvillingars del kan könsbestämning inte alltid göras, men om båda fostren är flickor framkommer detta (d.v.s. någon Y-kromosom kan inte konstateras). Om testet visar avvikande fynd vid tvillinggraviditet kan man inte veta vilket av fostren bär på den avvikande kromosomuppsättningen. I detta fall måste resultatet bekräftas med placentabiopsi (provbit av moderkakan) eller fostervattenprov.

Eftersom NIPT-testet ger en statistisk sannolikhet för avvikande kromosomuppsättning hos fostret, är det inte fråga om ett diagnostiskt prov. Därför måste ett avvikande resultat alltid bekräftas med kromosomundersökning som görs på moderkaksprov eller fostervatten. Om resultatet är normalt, skickar vi resultatet till dig per epost. I annat fall tolkar läkaren för dig vad resultatet betyder.

Om du är över 40 år eller om tidigare graviditeter har visat kromosomavvikelser, får du NIPT-testet kostnadsfritt i stället för det kombinerade screeningprovet inom den offentliga hälsovården.